Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hanna na lata 2021-2027”.

 

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.
Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 26.11.2021r. w formie przyjmowania uwag i opinii, poprzez:
• wysłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie w formie pisemnej osobiście na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
• przesłanie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.
Jednocześnie informujemy, że projekt w/w dokumentu jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie.

Pliki do pobrania:

Strategia.pdf

UCHWAŁA.docx

zarzdzenie.png

formularz konsultacyjny.png

 

 

Uwaga !!! rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI - rok szkolny 2021/2022

  Podstawa prawna: art. 36 ust.15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

 Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku, zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Hanna lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2020 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 - 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk stanowi załącznik do ogłoszenia oraz można go pobrać w urzędzie gminy.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyćw sekretariacie Urzędu Gminy Hanna lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ważne informacje:

  1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
  2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
  4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

  1. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

  1. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
  2. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

  1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

  1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
  2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Załączniki:

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu ,,Czyste Powietrze”

 

   Zaproszenie

 

Wszystkich chętnych mieszkańców gminy Hanna zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu  ,,Czyste Powietrze” które odbędzie się dnia 28.10.2021 o godz. 1200w świetlicy wiejskiej w Zaświatyczach. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości dofinansowania  / wymiany pieców, ocieplenia budynków, wymiany stolarki okienne i drzwiowej.

 

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                Pracownicy UG Hanna- organizatorzy

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31