Szczegóły Projektu "Nabużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie"

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU „NADBUŻAŃSKIE ZABYTKI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W GMINIE HANNA –

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE”


Gmina Hanna realizuje projekt o nazwie „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna – ochrona i udostępnianie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne, poprzez kompleksowe działania konserwatorskie i renowacyjne zabytków ruchomych i nieruchomych w miejscowości Hanna. Gmina otrzymała dotację w wysokości 85 %  kosztów kwalifikowalnych.
Głównym elementem projektu jest remont unikatowego zabytku architektury drewnianej, jakim jest budynek kościoła z pierwszej połowy XVIII w., którego fundatorem był Książe Hieronim Florian Radziwiłł oraz renowacja wyjątkowych zabytków ruchomych w jego wnętrzu, które stanowią wysoką wartość artystyczną i objęte są ochroną konserwatorską. Obejrzeć w nim można m.in. kolekcję wolno wiszących XVIII wiecznych obrazów olejnych, polichromie ścienne trzech plafonów z fasetami czy pięć polichromowanych złoconych ołtarzy architektonicznych. Dodatkowym elementem projektu jest remont dzwonnicy z rekonstrukcją historycznego jej zwieńczenia, w dzwonnicy, oprócz ekspozycji muzealnej prezentowane będą materiały multimedialne m.in. pt. Dzwonnice drewniane, Historia dzwonnicy w Hannie, Zmiana patronów kościoła wraz ze zmianą obrządku, Symbolika wyposażenia kościoła – przenikanie się różnych kultur w kościele parafialnym w Hannie, Życie plebana – między kościołem, plebanią, a ogrodem. Przewidywana jest także galeria sztuki współczesnej „Święci Piotr i Paweł… na straży”. Kolejnymi elementem inwestycji będzie zagospodarowanie działki kościoła w zakresie terenu, ciągów pieszych oraz prace dendrologiczne na terenie przykościelnym, modernizację – przebudowę budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na miejsce spotkań wielokulturowych. Wystawa zaprojektowana w dawnej plebanii, w pięciu wydzielonych salach prezentować będzie tradycję i historię pięciu wyznań religijnych współistniejących na terenach Podlasia, ukazując poszczególne religie w kontekście ich obrzędowości i obyczajowości. Ostatnim elementem projektu jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na obiekt o charakterze kulturalnym poprzez utworzenia w nim galerii malarstwa wraz z wymianą więźby dachowej.
Podstawowy zakres prac inwestycyjnych:
- prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele parafialnym, dzwonnicy, starej plebanii i budynku szkoły podstawowej;
- konserwacja zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego;
-ochrona i zachowanie zabytkowego ogrodu wokół starej plebanii;
- zabezpieczenia kościoła parafialnego w Hannie przed kradzieżą i zniszczeniem: monitoring wizyjny, system sygnalizacji włamania i system sygnalizacji alarmu pożarowego;
- zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej: ekspozycja w starej plebanii, dzwonnicy i budynku szkoły podstawowej.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów robót budowlanych:
1. Remont budynku kościoła parafialnego  
Przeniesienie i zabezpieczenie wyposażenia ruchomego oraz malowideł na płótnie. Rozbiórka wieżyczek nad babińcem, nawą główną i prezbiterium. Rozbiórka podłogi drewnianej. Zdjęcie szalówki, desek okapowych. Wymiana odcinkami istniejącego fundamentu z zachowaniem kamieni polnych ustawianych w węzłach budynku. Wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów. Tymczasowe usztywnienie ścian oraz usztywnienie przestrzenne budynku. Wykonanie ściany cokołowej po podniesieniu kościoła.  Założenie izolacji poziomej. Wymiana, wzmacnianie, zniszczonych elementów drewnianych, ociosywanie, flekowanie. Wykonanie dwóch odcinków ścian szkieletowych podpierających strop nad nawą główną. Prostowanie i zabezpieczenie wyboczonych bierwion w ścianie tęczowej oraz w ścianie północnej. Demontaż deskowania stropu nad prezbiterium. Wykonanie drewnianych ram odciążających strop nad nawą główną, babińcem i prezbiterium. Odtworzenie wież z zachowaniem pierwotnych wymiarów, z pokryciem z blachy miedzianej. Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna i ppoż. Wykonanie podłogi białej na legarach i słupkach ceglanych. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. Ułożenie deskowania stropu nad prezbiterium, deskowania górnego stropu nad nawą główną i babińcem. Wykonanie otworów wentylacyjnych w stropie nad prezbiterium i nad chórem. Założenie desek okapowych i szalówki. Wykonanie schodów wejściowych od strony zachodniej do kruchty, Stolarka drzwiowa do konserwacji. Stolarka okienna – do naprawy i zachowania. Wykonanie wokół kościoła alejek z kamienia łupanego, opasek z kamienia łupanego i żwirowych. Założenie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Impregnacja elementów zewnętrznych kościoła. Kolorystyka elewacji. Ponadto zostanie wykonany obiekt przeznaczony na centrum sterowania pompami ciepła, które zapewnią ogrzanie budynku kościoła parafialnego. Zostaną wykonane instalację elektryczne oraz zabezpieczeń: monitoringu, systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz instalację systemu alarmu pożarowego, które są niezbędnym elementem zabezpieczenia zabytkowego budynku kościoła.
2. Zakres prac przy remoncie dzwonnicy:
Wykonanie odcinkami fundamentu z zachowaniem kamieni polnych ustawianych w węzłach dzwonnicy. Wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów. Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych fundamentów pod ścianki podcieni. Rozbiórka podłogi w poziomie przyziemia. Wymiana zniszczonych podwalin. Wykonanie izolacji poziomej. Obniżenie terenu wokół dzwonnicy dla usytuowania podwaliny powyżej rzędnej przyległej opaski. Wymiana zniszczonych elementów drewnianych. Demontaż dachu górnego. Wymiana zniszczonych belek oczepowych. Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem historycznego zwieńczenia – odtworzenie hełmu z pokryciem z blachy miedzianej. Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna (przy elementach nowych– dwukrotna: przed i po wbudowaniu) i ppoż. Wykonanie podłogi białej na legarach. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. Stolarka okienna – do naprawy i zachowania. Impregnacja elementów zewnętrznych dzwonnicy. Scalenie kolorystyczne elewacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Chełmie. Wykonanie opasek kamiennych i żwirowych wokół dzwonnicy.
3. Zagospodarowanie działki wokół kościoła:
Wykonana zostanie przebudowa istniejących opasek wokół budynku, przebudowa istniejących ciągów pieszych na terenie działki. Wykonanie schodów zewnętrznych oraz dojścia dla osób niepełnosprawnych i zmiana ukształtowania terenu
4. Prace dendrologiczne na terenie przykościelnym:
karczowanie drzew, cięcia pielęgnacyjnych: sanitarne, korygujące, techniczne, zakładanie wiązań elastycznych opasowych.
5 .Zakres prac przy modernizacji dawnej plebanii z przeznaczeniem na miejsce spotkań wielokulturowych:
Wymiana zewnętrznych ścian fundamentowych i wzmocnienie wewnętrznych ścian fundamentowych. Remont elewacji, ścian wewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż ganku od strony północno zachodniej i remont dwóch pozostałych ganków. Rekonstrukcja więźby dachowej i modernizacja przewodów dymowych i wentylacyjnych. Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.c.w., elektrycznych wraz z przyłączami. W budynku przewiduje się 3 pokoje spotkań, refektarz, kuchnię i sanitariaty.
6. Zakres prac przy modernizacji budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na obiekt o charakterze kulturalnym poprzez utworzenie w nim Galerii malarstwa:
Remont elewacji, ścian wewnętrznych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem wielkości, funkcji i kształtu. Rekonstrukcja więźby dachowej. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych.  

Głównym celem projektu jest wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w Gminie. Realizacja założeń projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego, ukształtuje wśród mieszkańców regionu wrażliwości na wartość dziedzictwa historycznego i kulturowego. Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie, który został objęty projektem, jest unikatem w skali europejskiej. Świadczą o tym jedyne w swoim rodzaju polichromie ścienne i malowane plafony, które są częścią swoistego wyposażenia barokowego. Budynek naszego Kościoła parafialnego został okrzyknięty „Perłą zabytkowej architektury drewnianej”.


Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31